+359 2 492 1717

Права за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за предоставяне на услуга

Комуникационна платформа

HyperMail Collaboration Suite

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1.        Настоящите общи условия уреждат отношенията междуХИПЕРМЕЙЛ ООД, ЕИК 201745180, седалище и адрес община Столична, р-н Искър, гр. София 1582, ж.к. Дружба 2, бл. 304, вх. Г, партер, търговска зала №3, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него  услуга „Комуникационна платформа Хипермейл“, включваща предоставяне на електронни пощенски кутии, електронни е-мейл адреси и изпращане и доставка на електронна поща с допълнителни функционалности съобразно настоящите правила,  наричани по-долу „Услугите“.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2.        Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика:  ХИПЕРМЕЙЛ ООД.
 2. Седалище и адрес на управление:  община Столична, р-н Искър, гр. София 1582, ж.к. ДРУЖБА 2, бл. 304, вх. Г, партер, търговска зала №3.
 3. Данни за кореспонденция: община Столична, р-н Искър, гр. София 1582, ж.к. ДРУЖБА 2, бл. 304, вх. Г, партер, търговска зала №3, тел.: 02/ 492 17 17 02/ 492 17 18, Електронна поща: office@hypermail.bg
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 201745180.
 5.        Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 201745180.

 

III. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл.3.         (1) За да използва предоставените Услуги, Ползвателят следва да подпише индивидуален договор за поддръжка на Комуникационната платформа Хипермейл („Договор“),  предостави необходимата информация за абоната и заплати абонаментна такса съгласно чл.13. от тези ОУ.

(2)   След  подписване на Договор, пълноценното активиране на електронната поща се извършва в срок до 7 (седем) дни от датата на и получаване на плащането.

 

IV. ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ

Чл.4.        Доставчикът предоставя на Ползвателя следните услуги с гарантирани следните характеристики и функционалности:

(1) Платформа

 1. Платформа за комуникация, базирана на Microsoft Exchange Server 2010.
 2. Двойна резервираност на хардуера – сървъри, защитни стени, мрежово оборудване.
 3. Технология за клъстеризация на mailbox сървърите – Database Availability Groups.
 4. Мониторинг на инфраструктурата и уведомления при възникване на проблеми.

(2) Услуги:

 1. Електронна поща.
 2. Анти-вирус и анти-спам защита.
 3. Календар, задачи, контакти, бележки.
 4. Споделени календари, задачи, контакти, бележки.
 5. Е-mail акаунти с големина: 4GB, 8GB, 16GB и 32GB.
 6. Използване на собствени домейни (напр. mycompany.bg).
 7. Създаване и управление на групи (Distribution Groups).
 8. Създаване и управление на ресурси (Equipment Mailboxes) – конферентни зали, мултимедийни устройства, автомобили и др.
 9. Бекъп и възстановяване на данни – данните могат да бъдат възстановени до 30 дни след тяхното загубване или изтриване.
 10. Входящия спам автоматично се премества в директорията Junk E-Mail.
 11. Възможност за управление на Spam Quarantine.
 12. Възможност за автоматично подписване на изходящите съобщения с корпоративен подпис.
 13. Възможност за търсене във всички налични пощенски кутии по предварително зададени критерии – ключови думи, податели/получатели, тип (е-мейл съобщения, контакти, документи, срещи, бележки и др.), прикачени файлове.
 14. Възможност за достъп чрез POP3 и IMAP.
 15. Прикачени файлове с размер до 50MB.

(3) Достъпност: услугата може да бъде достъпна и ползвана през следните клиентски устройства:

 1. Microsoft Outlook/Entourage.
 2. Outlook Web App (OWA) през уеб браузър.
 3. Мобилен телефон (iPhone, Windows Mobile, Android, BlackBerry).
 4. Таблет.

(4) Корпоративна функционалност:

 1. Възможност за създаване на правила за регистриране/записване/следене на входяща/изходяща е-мейл комуникация.
 2. Възможност за административно „заключване“ на потребителски кутии срещу изтриване/промяна на съобщения в тях.
 3. Управление на транспортни правила и филтри които дават възможност за:

3.1. Предотвратяване на нежелано съдържание да влиза/излиза в/от организацията;

3.2. Филтриране на конфиденциална фирмена информация;

3.3. Следене и архивиране на съобщения, които се изпращат до или получават от определени получатели/податели;

3.4. Пренасочване на входящи/изходящи съобщения за преглед, преди да бъдат доставени до крайния получател.

 1. Уеб-базиран контролен панел за администриране на акаунтите

(5) Допълнителна функционалност:

 1. Възможност за активиране на допълнителни архивни пощенски кутии – таксува се допълнително.
 2. Акаунти с големини  8GB, 16GB и 32GB – таксува се допълнително, съобразно абонаментен план в Договора със съответния Ползвател.

 

Чл.5.        В Договорът между Доставчика и Ползвателя се уточняват параметрите на Услугата, инсталационна и абонаментна цена, броя акаунти и тяхната големина, както и всички други специфични условия, договорени между страните. 

 

Чл.6.        (1) При предоставяне на Услугата, Доставчикът предоставя на Ползвателя уникално потребителско име и парола, избрани от Ползвателя.

(2) Ползвателят има право да промени предоставената парола.

(3) Опазването на паролата е изключителна отговорност на Ползвателя.

 

V.    ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.7.        (1) Настоящите ОУ могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми всички Ползватели на услугата чрез нарочна публикация на началната страница на сайта си или по друг подходящ начин.      

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика чрез електронно писмо на посочения адрес и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата, освен ако друго не е изрично посочено в отделно споразумение между страните. Ползвателят на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.                              

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.8.        Договорът за предоставяне на Услугите се прекратява:

(1)    С изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на абонаментен план.

(2)    При смърт, запрещение, прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора.

(3)    По взаимно съгласие на страните в едномесечен срок изразено в писмен вид.

(4)    При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.

(5)    При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

 

Чл.9.        (1) Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите ОУ и законодателството в Република България.

(2) Доставчикът има право да прекрати временно доставката на услугите едностранно, с уведомление по електронна поща, поне 24 часа преди спирането, при забава за плащане на услугите в определения за това срок.

(3) Доставчикът има право да прекрати едностранно договора без допълнително предизвестие, ако забавата продължи повече от една седмица след спирането на доставката по предходната алинея.

 

VII. ОТГОВОРНОСТ

Чл.10.     Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове от трети лица, за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с неизпълнение на някое от задълженията на Ползвателя по ОУ и Договор, нарушение на права върху интелектуалната или индустриална собственост, извършени от Ползвателя или други правонарушения, извършени от Ползвателя при и по повод на осъществяване на правата и техническите възможности, осигурени му при прилагането на нормите на настоящите ОУ и/или отделното му споразумение с Доставчика. За избягване на съмнение, Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.                                                                                                           

 

Чл.11.     Доставчикът гарантира че предоставя услугата в 99% от времето сумарно на годишна база и не носи отговорност, единствено в случай на невъзможност да предоставя услугата през определен период от време поради непреодолима сила или разпореждания на компетентните държавни органи.                                                                                   

 

VIII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.12.     (1) Услугите са платими авансово, на месечна база. Цената за следващия календарен  месец е платима в периода между 20-то и последно число на предходния месец.

(2) Доставчикът издава проформа фактура за месечната абонаментна цена до 20-то число на предходния месец и я изпраща на Ползвателя по електронна поща.

 

Чл.13.     Цената за ползване на услугата се определя съгласно ценова листа, изпратена на Ползвателя на посочената от него в Договора електронна поща или публикувана на сайта на Доставчика.

 

Чл.14.     Начинът и сроковете на плащане уредени в индивидуалния Договор имат предимство пред тези в настоящите ОУ.

 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.15.     Ползвателят и Доставчикът се задължават да опазват търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия с особена грижа.   

Чл.16.     В случай на противоречие между тези ОУ и уговорки в Договора, с предимство се прилагат клаузите на Договора.

 

Чл.17.     Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на правоотношението между страните, нито на отделни споразумения, подписани помежду им по повод предоставянето на Услугите.

 

Чл.18.     Всички спорове, породени от тази общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния арбитражен съд.

 

Чл.19.     За неуредените в тези общи условия въпроси, се прилагат законите на Република България, правилата на международните организации за управление на имената на домейни и правилата на арбитражните съдилища за алтернативно разрешаване на спорове относно имена на домейни.

 

Чл.20.     Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели в момента на публикуването им на сайта на Доставчика, а изменения в тях пораждат действие след публикуване и уведомяване по реда, уреден по-горе или в отделно споразумение между страните.